چرا برنامه ریزی پروژه مهم است؟

هنگامی که یک شرکت تصمیم می گیرد پروژه ای را آغاز کند. یکی از اولین کارهایی که رهبران تیم باید انجام دهند، ایجاد یک برنامه برای پروژه است. به نظر ساده می رسد، درسته ؟ فرایند برنامه ریزی برای پروژه بسته به ماهیت و نوع پروژه میتواند سریع و ساده یا طولانی و پیچیده [...]