کلیم یا خسارات پیمانکاری

شرح خسارت تأخیر در کار مطابق ماده 50 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) کلیم یا خسارات پیمانکاری - در پیمانهایی که دستگاههای اجرایی در نظر دارند به منظور ایجاد انگیزه برای تسریع در کار، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت کنند. باید میزان و شرایط موردنظر برای پرداخت آن را همراه با مشخصات اصلی کار، [...]