در مدیریت پروژه، هدف متمرکز بر افزایش بازدهی و کاهش زمان اجرا و هزینه های پروژه می باشد.

پیاده سازی نظام مدیریت پروژه به ویژه در شرکتهای پروژه محور به معنی تدوین استانداردها، دستورالعملها و فرایندهایی است. که باعث ارتقای سطح تدبیر پروژه های یک سازمان پروژه محور میشود. نکته مهم در راه استقرار سیستمهای مدیریت پروژه خصوصا در شرکتهای ایرانی این است. که اصول و تکنیک‌های علمی مربوطه باید با مهارت و تجربه بالا شخصی‌ سازی شده و فرایند استقرار بهمراه آموزش و تعامل کامل با کلیه پرسنل سازمان یا پروژه صورت گیرد.

شرکت فرآیند مدیریت آرکا با تخصص و سابقه اجرایی بیش از 18 سال در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی و صنعتی مختلف و با رویکرد تضمین اجرای این سیستم به صحیح ترین شکل ممکن بر اساس استاندارد های بین المللی نظیر PMBOK و در جهت تامین خواسته مدیران و کارفرمایان محترم پروژه ها ، آماده ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریتی در این زمینه می باشد.

پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

سرفصل خدمات آرکا :

  • شناخت سازمان یا پروژه و عارضه یابی اولیه سازمان بر مبنای مدل‌های تعالی و بلوغ پروژه ای
  • تدوین فرایندها و آیین نامه‌ ها و دستورالعملهای مربوطه بهمراه کار راهه کلی استقرار سیستم با اخذ تایید مدیران سازمان
  • پیاده سازی و نظارت و کنترل و ارزیابی سیستم.
  • آموزش بر مبنای حوزه های ۱۰ گانه مدیریت پروژه