توضیحات

پروژه بلوک M3L2 غربى
مشخصات پروژه

کاربرى: تجارى، مسکونى
متراژ زمین: 4500 متر مربع
متراژ زیربنا: 28353 متر مربع
تعداد طبقات: 22 طبقه
کارفرما: شرکت عمران و توسعه گران پیشگام
آدرس: تهران، شهرک شهید بهشتى

خدمات

کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان
تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
مشاوره مدیریت پروژه و تهیه لایحه تاخیرات
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه
رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه