توضیحات

ساختمان شستا
مشخصات پروژه

کاربرى: ادارى
کارفرما: شرکت پارس سازه شستا
آدرس: تهران خیابان شیراز شمالى

خدمات

تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
مشاوره مدیریت پروژه و تهیه لایحه تاخیرات
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه
رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران
کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان