توضیحات

مجتمع مسکونی گل سنگ
مشخصات پروژه

پروژه مجتمع مسکونی گل سنگ
کاربرى: مسکونى
کارفرما: شرکت پارس سازه شستا
نشانی: تهران نیاوران خیابان گلسنگ

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه