توضیحات

خاکبرداری سایت 3 پتروشیمی بوشهر خاکبرداری سایت 3 پتروشیمی بوشهر
مشخصات پروژه

متراژ زمین : 20 هزار مترمربع
کاربری : پتروشیمی
محل پروژه : استان بوشهر، شهر کنگان
کارفرما : شرکت پتروشیمی بوشهر
مشاور و طراح : شرکت پتروشیمی بوشهر
پیمانکاراجرایی : شرکت سروش انرژی پارسیان
سال همکاری : 1395/2017 – تاکنون

خدمات

امور دفتر فنی
پیمان رسیدگی
رسیدگی به لوایح تأخیر پیمانکاران جز
تهیه صورت وضعیت های موقت، قطعی و اضافه کاری
تهیه لوایح دفاعیه فنی در پرونده های حقوقی علیه و له
رسیدگی به حسابهای پرداختنی و دریافتنی سنواتی
تهیه برنامه و بودجه سالیانه
گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه