کنترل پروژه و پیمان رسیدگی

شما بر آنچه که در آن بهترین هستید، تمرکز کنید و کنترل پروژه خود را به آرکا بسپارید.

شرکت فرآیند مدیریت آرکا متشکل از مجرب ترین کارشناسان مدیریت پروژه و با هدف ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت پروژه، برنامه ریزی کنترل پروژه و پیمان رسیدگی در پروژه ها و سازمان ها پا به عرصه گذاشت. به این منظور شرکت آرکا با بکارگیری متخصصان در تمامی حوزه های مدیریت پروژه و بر مبنای استاندارد های بین المللی از جملهPMBOK ، بهترین روشهای تسهیل مدیریت و پیشبرد اهداف پروژه را طراحی و اجرا می نماید.

این شرکت با یک درک دقیق و کارشناسانه از وضعیت و شرایط صنعت ساخت و ساز کشور، اقدام به پیاده سازی استانداردهای بین المللی متناسب با نیاز های ذینفعان و مدیران پروژه این صنعت و سازمان های پروژه محور نموده است.

مقالات آموزشی

  • چرا برنامه ریزی پروژه مهم است ؟

چرا برنامه ریزی پروژه مهم است؟

هنگامی که یک شرکت تصمیم می گیرد پروژه ای را آغاز کند. یکی از اولین کارهایی که رهبران تیم باید انجام دهند، ایجاد یک برنامه برای پروژه است. به نظر ساده می رسد، درسته ؟ فرایند برنامه ریزی برای پروژه بسته [...]

برنامه ریزی و زمان بندی

فرآیند برنامه ریزی، تعیین توالی و توازی فعالیتهای لازم برای اجرای یک پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت و کیفیت تعیین شده برای آن فعالیت است. کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه. برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل؛ هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه که از ابزار و روشهای خاص خود در انجام این مهم بهره میگیرد . کنترل پروژه فرآیندی است که باید به صورت مستقل از مدیریت پروژه انجام شود.